15.12.14

Πρόσληψη Προσωπικού 60 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ν.Προποντίδας

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2738/1999 και του άρθρου 1, εδάφιο ιε της παρ. 2, του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να προσληφθεί από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η διάρκεια της οποίας δε μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 168 και 206 του Ν. 3584/2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια: