3.2.15

Προγράμματα εργασίας έως 500.000 € για την στήριξη των τοµέων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιµων πόρων ο ελάχιστος αιτούµενος προϋπολογισµός συνολικής χρηµατοδότησης ανά πρόγραµµα για την τριετία ορίζεται στο ποσό των 250.000 Ευρώ, για τα... προγράµµατα που υλοποιούνται στην Περιφερειακή ζώνη µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους και 500.000 € για τα προγράµµατα που υλοποιούνται στην Περιφερειακή ζώνη υπολοίπου χώρας.

Αυτό προβλέπει απόφαση του πρώην πλέον υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Καρασμάνημε θέμα: «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης του τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών».


Αλέξανδρος Μπίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: